Σχολικό Κυλικείο

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11927/Δ4 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 242/9-2-2004)

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α) Ιδιώτες και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος (Επιστάτης-τρια, Καθαριστής-τρια κλπ.)

γ) Πολίτες των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας όπως διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δεν γίνονται δεκτοί στον Πλειοδοτικό διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση εκτός από τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος

β) Συνταξιούχοι

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού σχολείου.

Οι συμβάσεις ισχύουν για τέσσερα χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του τέταρτου έτους.

Η σχολική επιτροπή, με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι (2) χρόνια, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, αναφερόμενοι στη λειτουργία των κυλικείων. Στην περίπτωση αυτή, προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης.

Κατά το μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.

Περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κλπ.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε Ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει (τη διόρθωση) τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του τελευταίου πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

η) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται όμως επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων, εάν δεν υπάρχει σύλλογος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος γονέων στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων. Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής και ένας πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων, με κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. Σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν και τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απ’ ευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Οι όροι της απ’ ευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της διακήρυξης.

Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται παρακάτω.

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του πρώτου επαναληπτικού διαγωνισμού δε μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στα 3 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (200 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης με αριθμό μικρότερο των 250 μαθητών η σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης.

Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και θα διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του σχολείου.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Την ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός κατά του οποίου στρέφεται.

Στην περίπτωση που οι πλειοδότες είναι δύο ή περισσότεροι (με την ίδια προσφορά) η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας μόνο πλειοδότης.

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Από την Επιτροπή συνεκτιμώνται η τυχόν πείρα, η ειδικότητα και γενικά η εμπειρία των διαγωνιζομένων και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις όπως επίσης και την Υπ. Απόφ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΦΕΚ 1183 τ.Β΄/31-8-2006 με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία όπως κάθε φορά ισχύει.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο του κυλικείου η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο καθώς και η λειτουργία του κυλικείου με πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού.

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

Στα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό του σχολείου που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του.

Στον καθαριστή-στρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους. Επιτρέπεται σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, που ανέλαβαν κατόπιν διαγωνισμού τη λειτουργία των κυλικείων, να απασχολούν πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος υπό την εποπτεία τους, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στα κύρια καθήκοντά τους.

Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων, καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος, το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρεις (3) δόσεις, της πρώτης, την 30η Νοεμβρίου, της δεύτερης, την 28η Φεβρουαρίου και της τρίτης, την 31η Μαΐου.

Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:

α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του

β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του

ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος της Παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στα σχολικά συγκροτήματα ή σε σχολεία όπου έχουμε ένα κυλικείο ,αλλά δύο ή περισσότερους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων , συλλόγους διδασκόντων κ.λ.π. η επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου αποτελείται από:

α) Ένα Διευθυντή σχολείου του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων, ως πρόεδρο της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.

β) Ένα μέλος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του που τους προτείνουν όλοι οι σύλλογοι των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο συγκεκριμένο διδακτήριο.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

δ) Ένα μέλος των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από τις μαθητικές κοινότητες όλων των άλλων σχολείων του συγκροτήματος ή των συστεγαζόμενων στο διδακτήριο σχολείων.

ε) Έναν εκπαιδευτικό με τον αναπληρωτή του που θα προτείνονται από όλους τους συλλόγους διδασκόντων των άλλων σχολικών μονάδων.

Κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται πλειοδοτικός διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι της 30ης Ιουνίου μετά την συμπλήρωση της τετραετίας. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Για τον καθορισμό του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών τις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις.

Στον αριθμό αυτό προστίθενται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που στεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου.

Στην περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο , ο αριθμός των φοιτούντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος.

Στην περίπτωση που το σχολείο δε λειτουργεί για λόγους που δεν ευθύνεται ο μισθωτής του κυλικείου όπως καταλήψεις, απεργίες, σεισμοί , καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π. γίνεται μείωση του μισθώματος. Αφαιρείται το 1/200 για κάθε εργάσιμη ημέρα μη λειτουργίας του κυλικείου. Στις μειώσεις δεν συνυπολογίζονται οι νομοθετημένες αργίες (διακοπές, εορτές, εκδρομές , περίπατοι, κ.λ.π.) οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων στους εκμεταλλευτές των κυλικείων.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον Πλειοδότη.

Συνοψίζοντας τη διαδικασία παραθέτουμε με τη σειρά υποδείγματα πρακτικών λειτουργίας κυλικείου.

1) Πρακτικό συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (υπ. 11)

2) Πρακτικό προκήρυξης του διαγωνισμού (υπόδ. 12)

3) Πρακτικό διακήρυξης του διαγωνισμού (υποδ. 13) θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο

4) Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού (υποδ. 14)

5) Πρακτικό κατακύρωσης του διαγωνισμού (υποδ. 15)

6) Σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου (υποδ. 16)

7) Πρακτικό συγκρότησης επιτροπής ελέγχου λειτουργίας του Κυλικείου (υπ. 17)

8) Πρακτικό απευθείας ανάθεσης του κυλικείου (υπ. 18)

(υπόδ. 11) Πρακτικό …………….

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου

Στ …………………….. και στο Γραφείο του …………… Δημ. Σχολείου σήμερα ………………… ημέρα ……………….. και ώρα ……… συνήλθε σε συνεδρίαση η ………… Σχολική Επιτροπή με θέμα τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση κυλικείου.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….

Η Σχολ. Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

1. Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου, επειδή στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η σύμβαση του σημερινού μισθωτή.

2. Τις διατάξεις της Αρ. 11927/Δ4/9-2-2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Παιδείας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του ……….. Δημ. Σχολείου την οποία αποτελούν

1.………………………………… Δ/ντής του σχολείου

2. ………………………………… Πρόεδρος της Σχολ. Επιτροπής

3. ………………………. εκπρόσωπος Συλλ. Γονέων στη Σχολική Επιτροπή

2. Να επαναλάβει τη συνεδρίασή της για να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας                       Τα μέλη

(υποδ. 12)

Πρακτικό …………….

Θέμα: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του ……………….. Δημ. Σχολείου ………………….

Στην Αγία Παρασκευή και στο Γραφείο του ……… Δημ. Σχολείου συνήλθε σε συνεδρίαση η ………. Σχολική Επιτροπή του Δήμου …………… σήμερα ………………… ημέρα ……………… και ώρα ………… προκειμένου ν’ αποφασίσει για το διαγωνισμό μίσθωσης του κυλικείου και να καθορίσει τους όρους αυτού.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….

Η Σχ. Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Αρ. 11927/Δ4/9-2-2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Παιδείας

β) Τις προτάσεις της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ………. πράξη της Σχολ. Επιτροπής

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει η παραπάνω αναφερόμενη τριμελής επιτροπή.

Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του σχολείου στις …………….. ημέρα ………………….. και ώρα …………………

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Ιδιώτες και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα

β) Τα άτομα του σχολικού περιβάλλοντος (Καθαρίστρια επιστάτης κλπ.)

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

β) συνταξιούχοι

γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο

δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου

β) Έγγραφη προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετηθεί σε κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα και σβησίματα. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) Ευρώ)

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος

ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

στ) Ποσό εγγύησης ……………. Ευρώ.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

4. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια. Αρχίζει από 1-7-2…. και λήγει 30-6-2…….

5. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχ. έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η Σχ. Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχ. Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας      Τα μέλη

(υπ. 13)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η … Σχολική Επιτροπή του Δήμου……………………………………….

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του …… Δημ. Σχολείου………………..

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του ……………… Δημοτικού Σχολείου ………………………… στις ……………. ημέρα …………….. και ώρα ………..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ……………….., απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αγία Παρασκευή …………………..

Ο Πρόεδρος

 

( υπ 14)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σήμερα ……….. ημέρα ……….. και ώρα ……… πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του ……………………. Δημ. Σχολείου ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου που είχε προκηρυχτεί με την αριθμ. ………/………/……… πράξη της Σχολικής Επιτροπής.

Το διαγωνισμό διενήργησε τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. ………/…………. Πράξη της Σχολ. Επιτροπής και την οποία αποτελούν οι:

α. ……………………………………

β. ……………………………………

γ. ……………………………………

Αφού ανοίχτηκαν οι προσφορές έγινε γνωστό ότι στο διαγωνισμό πήραν μέρος οι:

1……………………με ετήσια προσφορά ανά μαθητή ευρώ.

2……………………με ετήσια προσφορά ανά μαθητή ευρώ.

3…… …………………..……………………………………. κ.λπ.

Μετά το άνοιγμα και της τελευταίας ενσφράγιστης προσφοράς διαπιστώθηκε ότι πλειοδότης είναι ο ……………………. ο οποίος έδωσε τη μεγαλύτερη προσφορά που ανέρχεται σε ……… Ευρώ το έτος ανά μαθητή. Μετά από αυτό η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προτείνει στη Σχολική Επιτροπή να κατακυρωθεί η μίσθωση του κυλικείου στον ……………………….. που είναι πλειοδότης του διαγωνισμού.

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν Πρακτικό.

Η Επιτροπή

Ο Πλειοδότης

1.

2.

3.

 

(υποδ.15)

Πρακτικό …………

Θέμα: Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου

Στ ………………………………… και στο Γραφείο του ……….. Δημ. Σχολείου σήμερα ……………… ημέρα …………….. και ώρα ……….. συνήλθε σε συνεδρίαση η ……… Σχολική Επιτροπή με θέμα την κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου που έγινε στις ……………….

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….

Η Σχολ. Επιτροπή ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της

1) Την υπ’ αριθμ. ………… πράξη της με την οποία προκηρύχθηκε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του Κυλικείου

2) Το από …………………. πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής που διενήργησε το διαγωνισμό

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται:

α. Το αποτέλεσμα του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου που διενεργήθηκε από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή στις …………., σύμφωνα με τον οποίο πλειοδότης αναδείχθηκε ο ………………..…….. με ετήσια προσφορά ……………….. Ευρώ ανά μαθητή.

β. Την πρόταση της τριμελούς επιτροπής που προτείνει να γίνει δεκτό το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και να ανατεθεί η μίσθωση του κυλικείου στον παρακάτω τελευταίο πλειοδότη.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον κ ……………….., στον οποίο αναθέτει τη μίσθωση του κυλικείου με ετήσια προσφορά ……… Ευρώ ανά μαθητή και με τριετή διάρκεια, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί.

3. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας              Τα Μέλη

 

 

(υποδ. 16)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Στ ……………………………….. και στο Γραφείο του …… Δημ. Σχολείου καταρτίζεται σήμερα …………………… ημέρα ………………… και ώρα ………………. σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μεταξύ των συμβαλλομένων.

α) ……………………………… Προέδρου της … Σχολ. Επιτροπής Δήμου ………………………. και …………………………

β) ………………………………….. πλειοδότη του διαγωνισμού, η οποία γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……………….. πράξη της Σχ. Επιτροπής και περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους:

1. Ο μισθωτής αποδέχεται τους όρους που περιλαμβάνει η …….. πράξη της Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έγινε η προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού και αντίγραφό της παρέλαβε ο μισθωτής.

2. Η σύμβαση είναι τετραετής με έναρξη την 1η Ιουλίου 2….. και λήξη την 30η Ιουνίου 2……..

3. Ο μισθωτής θα υφίσταται ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, και το Δ/ντή του σχολείου

4. Θα τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις όπως επίσης και η με αριθμ. Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται και τα προσφερόμενα είδη από το σχολικό κυλικείο

5. Απαγορεύεται η παραχώρηση ή υπεκμίσθωση του κυλικείου, σε άλλο άτομο

6. Το ποσό της μίσθωσης είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε …………. ευρώ ανά μαθητή

7. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών θα βεβαιώνεται από το Δ/ντή του σχολείου και το συνολικό ετήσιο ποσό θα καταβάλλεται σε 3 δόσεις το χρόνο ήτοι 1η δόση 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28 Φεβρουαρίου και 3η δόση 31 Μαΐου.

8. Επειδή η ανάδοχος του κυλικείου είναι και καθαρίστρια του σχολείου, (σε περίπτωση που η καθαρίστρια είναι ανάδοχος του κυλικείου) απαγορεύεται σ’ αυτήν να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου.

9. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου

10. Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.

11. Ο μισθωτής υποχρεούται να καθαρίζει τον αύλειο χώρο του σχολείου από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

12. Ο μισθωτής έχει καταβάλλει εγγύηση το ποσό των ………. ευρώ το οποίο παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας της σύμβασης ή προώρου λήξεώς της, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής

13. Ο μισθωτής συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου

14. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει αν συντρέχει λόγος καταγγελίας και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως ακούσει την Επιτροπή Ελέγχου του κυλικείου και το μισθωτή.

15. Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί η δε παράβαση ενός και μόνον όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Η σύμβαση συντάχτηκε σε δύο αντίγραφα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής                  Ο Μισθωτής

 

 

(υπ. 17)

Πρακτικό ……………

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου

Στ …………………………………….. και στο Γραφείο του ……….. Δημ. Σχολείου σήμερα ………………. ημέρα ……………….. και ώρα …………………… συνήλθε σε συνεδρίαση η …….. Σχολική Επιτροπή με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι:

α) ……………………………………………………………

β) ……………………………………………………………

γ) ……………………………………………………………

δ) ……………………………………………………………

ε) ……………………………………………………………

Η Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παράγραφο 25 της υπ’ αριθμ. . 11927/Δ4/9-2-2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Παιδείας

Δ4/355/94 Κοινής Υπ. Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου με σκοπό τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου και την οποία αποτελούν οι:

1. …………………………. Δ/ντής του σχολείου ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον ………………………………

2. ………………………….. μέλος του συλλόγου γονέων με αναπληρωτή του τον ……………………………..

3. …………………………… μέλος της Σχολ. Επιτροπής με αναπληρωτή του τον ……………………………..

4. ……………………………. Εκπ/κό του σχολείου με αναπληρωτή του τον ……………………………..

5. …………………………….. μέλος της μαθητικής κοινότητας με αναπληρωτή του τον ………………………… (Για τη Β/μια Εκπ/ση )

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας                       Τα μέλη

 

(υποδ. 18)

Πρακτικό …………….

Θέμα: Ανάθεση εκμετάλλευσης κυλικείου

Στ ……………………………. και στο Γραφείο του ………… Δημ. Σχολείου σήμερα ………………….. ημέρα …………….. και ώρα ………. συνήλθε σε συνεδρίαση η …………… Σχολική Επιτροπή για να εξετάσει την απευθείας ανάθεσης λειτουργίας του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

3. ……………………………………………………………

4. ……………………………………………………………

5. ……………………………………………………………

Η Σχ. Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το γεγονός ότι πρέπει να λειτουργήσει στο σχολείο κυλικείο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών.

2. Το γεγονός ότι ο προκηρυχθείς για τις …….. δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός ενσφραγίστων προσφορών, καθώς και ο επαναληπτικός που έγινε στις …………… απέβησαν άκαρποι, επειδή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

3. Την παράγραφο 8 της αρ. Δ4/11927 ΦΕΚ 242/9-2-2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας.

αποφασίζει ομόφωνα

1. Αναθέτει την εκμετάλλευση του κυλικείου με τετραετή διάρκεια από 1 Ιουλίου 2….. μέχρι 30 Ιουνίου 2….. στ…………………………………………………………………………..

2. Ορίζει ως ετήσια προσφορά μίσθωσης το ποσό των ….. ευρώ ανά μαθητή που θα καταβληθεί στη Σχ. Επιτροπή σε 3 ισόποσες

17

δόσεις εκ των οποίων η πρώτη στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να συνυπογράψει με τον μισθωτή τη σχετική σύμβαση.

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                Τα μέλη

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Υπ. Απόφ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΦΕΚ 1183 τ.Β΄/31-8-2006)

1. Σάντουιτς-τοστ τυποποιημένα. Με ψωμί ολικής αλέσεως ή λευκό. Συνιστάται ολικής αλέσεως. Με τυρί ή γαλοπούλα. Από τα λαχανικά επιτρέπεται η προσθήκη ντομάτας. Χωρίς μαγιονέζα. Δεν συνιστάται η προσθήκη βουτύρου ή μαργαρίνης Απλά αρτοσκευάσματα. Όλα τα απλά αρτοσκευάσματα όπως οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φραντζολάκια, τα σησαμένια κουλούρια, τα παξιμάδια τα κριτσίνια σε ατομική συσκευασία (έως 50 γρ.)

2. Διάφορα αρτοσκευάσματα. Από την κατηγορία αυτή επιτρέπονται μόνο τα παρακάτω:

Α. Σταφιδόψωμο σε ατομική συσκευασία (έως 60 γρ)

 

Β. Μουστοκούλουρα σε ατομική συσκευασία (έως 60 γρ)

Γ. Μπισκότα απλά χωρίς γέμιση σε ατομική συσκευασία (έως 60 γρ)

Δ. Τυρόπιτα – σπανακόπιτα, (βάρους έως 200γρ)με τυρί φέτα ή κασέρι.

4. Γιαούρτι « παντός τύπου», χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες. Συνιστάται

γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά..

5. Φρέσκα φρούτα (μήλο, αχλάδι)καλά πλυμένα και σε ατομική συσκευασία.

6. Ξηρά φρούτα ( σύκα , δαμάσκηνα,βερίκοκα, χωρίς κουκούτσι) σε ατομική

συσκευασία (έως 50 γρ.)

7. Γάλα χαμηλό σε λιπαρά, γάλα πλήρες και γάλα με κακάο χωρίς συνθετικές γλυκαντικές ουσίες, σε ατομική συσκευασία(έως 250 ml για το γάλα με κακάο, έως 330 ml για το σκέτο γάλα). Συνιστάται γάλα χαμηλό σε λιπαρά.

8. Ρυζόγαλο απλό, κρέμα απλή ( χωρίς προσθήκη άλλων συστατικών και έως 150 ml)

9. Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός) χωρίς πρόσθετη ζάχαρη,σε ατομική συσκευασία (έως 330 ml)

10. Εμφιαλωμένο νερό του 0,50 λίτρου

11. Καφές και αφεψήματα μόνο για το προσωπικό

 

Τα σχολικά κυλικεία των Γυμνασίων και των Λυκείων μπορούν επιπλέον των ανωτέρω ειδών να διαθέτουν μέλι, σε ατομική συσκευασία, χαλβά και παστέλι (παντός τύπου, σε ατομική συσκευασία (έως 60γρ.) και σοκολάτα γάλακτος, χωρίς γέμιση, σε μικρή συσκευασία (έως 30γρ)