Συγκρότηση και σύσταση σχολικών επιτροπών

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.Ιστορική αναδρομή

Οι Σχολικές Επιτροπές (Σ.Ε) αντικατέστησαν τις λεγόμενες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες λειτούργησαν από το 1931 με το Ν.5019/1931 μέχρι την ψήφιση του ν.1566/85. Με το άρθρο 52 του ν.1566/85 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές και στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν.1894/90 , στο οποίο στηρίζεται σήμερα η λειτουργία τους..

2. Σύσταση της Σχολικής Επιτροπής

Οι Σ.Ε συνιστώνται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας , η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι Σ.Ε είναι Ν.Π.Δ.Δ. ως προς τη νομική τους μορφή. Συγκεκριμένα το άρθρο 243 του ν.3463/2006 ΦΕΚ 141/8-6-2006 (ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) αναφέρει:

« Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄, όπως κάθε φορά ισχύει».

Κάθε Σ.Ε. καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α.

3. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής

Η Σ.Ε. αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται ο πρόεδρος , ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε. είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή της κοινότητας.

Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών συμμετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εκπρόσωπος των γονέων στη Σ.Ε.

εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση (Ν.1566/85 άρθρο 53 παρ.2), η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ του συλλόγου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Δ.Σ να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, τη συγκαλεί ο διευθυντής του σχολείου σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.2 του ν.1566/85. Τα πρόσωπα που εκλέγονται από τη

γενική συνέλευση ως εκπρόσωποι των γονέων στη Σ.Ε., γνωστοποιούνται στο δήμο ή στην κοινότητα με έγγραφο του Δ.Σ. του συλλόγου ή αν δεν υπάρχει διοίκηση με έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησε την εκλογή (Εγκ. ΥΠΕΠΘ Δ4/778/19-12-1985). Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης, επικυρωμένο από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.(Εγκ. ΥΠΕΠΘ Δ4/778/19-12-1985)

Ο εκπρόσωπος των μαθητών στη Σ.Ε. ορίζεται από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου και συμμετέχει ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 315/93)

Ένας (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται από την μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και εάν τα μέλη είναι περισσότερα από 5 ορίζονται δύο (2).

Όταν κάποιο μέλος της Σ.Ε. αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να προτείνεται η αντικατάστασή του είτε από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. είτε από το δ/ντή του σχολείου.

Η θητεία των μελών της Σ.Ε. ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Συνήθως ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση της νέας Σχολ. Επιτροπής. (άρθρο 203 παρ.3 του Π.Δ.410/95)

Μετά τον ορισμό των μελών, ο Πρόεδρος καλεί τη Σ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση με θέμα τη συγκρότησή της σε σώμα. Με απόφασή της ορίζεται ο γραμματέας ,ο οποίος τηρεί το αρχείο και συντάσσει τα πρακτικά. (υπ. 1).

Την οικονομική διαχείριση ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. (64447/21-2-91 (ΦΕΚ 136Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ,Οικονομικών και Παιδείας). Όταν αυτός κωλύεται, ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν υπάρχει ταμίας με την έννοια του αξιώματος.

Ο ορισμός αυτού του μέλους μπορεί να γίνει με την ίδια απόφαση που ορίζεται ο γραμματέας και προτείνουμε για λειτουργικούς λόγους να είναι ο δ/ντής του σχολείου.

Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της Σ.Ε. και τη συγκρότησή της σε σώμα, πρέπει να γνωστοποιηθούν εντός 30 ημερών τα στοιχεία μεταβολής υπευθύνων

εργοδότη στο ΙΚΑ συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που υπάρχει στο ΙΚΑ. (Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη) Εάν παρέλθει το 30ήμερο και δεν υποβληθεί η δήλωση μεταβολής στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο στη Σ.Ε. Τα πρόσωπα για τα οποία θα συμπληρωθεί η δήλωση είναι του προέδρου και του ασκούντος την οικονομική διαχείριση.

Κάθε νέο οικονομικό έτος πρέπει να κατατίθεται στο Δημοτικό Ταμείο πράξη εξουσιοδότησης μέλους που θα ασκεί την οικονομική διαχείριση για το έτος αυτό. (υπ. 2) Όταν λήγει η θητεία ή αντικαθίσταται το υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση μέλος , πρέπει να συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της διαχείρισης. (υπ. 3)

4. Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής

Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της , μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί επίσης σε συνεδρίαση τη Σ.Ε, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.(άρθρο 108 παρ.1 και 2 του Π.Δ.410/95)

Ο πρόεδρος καλεί τη Σ.Ε. εγγράφως στις συνεδριάσεις , κατά τις οποίες τηρούνται από το γραμματέα πρακτικά στο Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Επιτροπής. (υπ.4) Η Σ.Ε. έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα, αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της Σ.Ε. (άρθρα 95 και 119 Π.Δ..410/95)

Η Σ.Ε. παίρνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

5. Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο , τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. (άρθρο 242 ν.3463/8-6-2006)

6. Έργο της Σχολικής Επιτροπής

Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή των καθαριστριών ( αυτών που δεν κατατάχτηκαν σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004) , μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις του διδ/ρίου, ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων οι οποίες απαιτούν μεγάλα ποσά (μόνωση ταράτσας επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό κ.ά.) κατά κανόνα πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του δήμου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Βιβλία Σχολ. Επιτροπής

1) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας

2) Βιβλίο Πράξεων Σ.Ε.

3) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Ταμείου)

4) Μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης

5) Μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής

6) Βιβλιάριο καταθέσεων σε λογαριασμό Ταχ. Ταμιευτηρίου ή υποκαταστήματος Ελληνικής Τράπεζας

7) Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

8) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Τα βιβλία της Σ.Ε. σελιδομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από το Δήμαρχο ή από εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο.

Πρακτικό ..…/200. ( υπ.1)

Θέμα: Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής σε σώμα

Εξουσιοδότηση μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση

Στ …… …………………………………….. και στο γραφείο του ……. Δημ. Σχολείου ……………. σήμερα …………….. ημέρα ………… και ώρα ………. συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, η ……. Σχολική Επιτροπή …………….. με θέμα «Συγκρότηση της Σχ. Επιτροπής σε σώμα. Εξουσιοδότηση μέλους ν’ ασκεί την οικονομική. διαχείριση»

Στην συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

 

3. ……………………………………………………..

4. ……………………………………………………..

5. ……………………………………………………..

Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

α) Την υπ’ αριθμ. …………… απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν όλοι ως μέλη της Σχ. Επιτροπής

β) Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

γ) Την εισήγηση του προέδρου της

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ………………………………………………

Αντιπρόεδρος ………………………………………….

Γραμματέας ………………………………………….

Μέλη …………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Ορίζει ως υπεύθυνο της οικονομικής διαχείρισης τον…………………………………… οποίος θα ασκεί την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του προέδρου. Στον παραπάνω ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Σχολικής Επιτροπής παρέχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου ……………….. από άλλες υπηρεσίες ή φορείς, τις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από το Ταχ. Ταμιευτήριο και τις πληρωμές των δαπανών που γίνονται.

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος Ο αντ/δρος Ο γραμμ. Τα μέλη

(υπ. 2)

Πρακτικό ….. / ………

Θέμα: Εξουσιοδότηση για είσπραξη χρημάτων από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου ……………… για το οικον. έτος …………

Στην Αγία Παρασκευή και στο Γραφείο του ……….. Δημ. Σχολείου σήμερα ……………………. ημέρα ………………. και ώρα ……. συνήλθε σε συνεδρίαση η …….. Σχολική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης των ανωτέρω θέματος.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι:

1. ……………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….

Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εξουσιοδοτεί τον ……………………….. μέλος της Σχολ. Επιτροπής όπως προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου ………………………… για το οικον. έτος …………….

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος Ο αντ/δρος Ο γραμμ. Τα μέλη

(υπ.3)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΗΣ ……ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ……………………….

Σήμερα …………….. ημέρα ……………. και ώρα ……… στο γραφείο του ……. Δημ. Σχολείου ……………….. Ο …………………….. ………… μέχρι σήμερα πρόεδρος (ή υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης κατ’ εντολή του προέδρου) της ………. Σχολικής Επιτροπής Δήμου ………………….. παρέδωσε

την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής στον ……………………………………… ως εξής:

1. Το με αριθμ. ………………… Βιβλιάριο Καταθέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με σύνολο κατατιθεμένων ……………ευρώ.

2. Το Βιβλίο Ταμείου όπου εμφανίζονται:

 

Έσοδα μέχρι σήμερα ……………….. ευρώ.

Έξοδα μέχρι σήμερα ……………….. ευρώ.

Υπόλοιπο Ταμείου …………………. ευρώ.

Από το υπόλοιπο των………………….. ευρώ. βρίσκονται κατατιθεμένα στο με αριθμ. ………………….. Βιβλιάριο Καταθέσεων του Ταχ.Ταμιευτηρίου ή………………..Τράπεζας……………..ευρώ και στα χέρια του παραλαμβάνοντα παραδίδονται …………………… ευρώ.

3. Τα παραστατικά στοιχεία όλων των δαπανών που έγιναν

4. Το μπλοκ διπλοτύπων εισπράξεων μέχρι και τον αύξ. αριθμό …. και σύνολο εισπράξεων ………………… ευρώ.

5. Το μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής με αύξ. αριθ. που χρησιμοποιήθηκε και το ……………………..

6. Τα δικαιολογητικά κατάθεσης

7. Τα παλιά βιβλιάρια αγοράς ενσήμων στο οποίο φαίνεται ότι αγοράστηκαν ένσημα για την καθαρίστρια μέχρι και το μήνα …………………..

8. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από………………..μέχρι και………………

9. Το βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

10. Φάκελο της Σχολ. Επιτροπής που αφορά οικον. διαχειρίσεις παλιότερων ετών.

 

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε 3 αντίγραφα. Ένα αυτός που παρέδωσε, ένα αυτός που παρέλαβε και ένα παραμένει στο αρχείο της Σχολ. Επιτροπής.

Αυτός που παρέδωσε Αυτός που παρέλαβε

(σφραγίδα Σ.Ε.)

(υπ.4)

……ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμου……………………….

……………………….200.

Προς: Τον……………………………..

Μέλος της Σχολικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής που θα γίνει στο γραφείο του σχολείου στις………………. ημέρα…………….και ώρα….. με θέματα:

1.

2.

3.

Ο Πρόεδρος