Παραχώρηση σχολικών χώρων

Οι σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) αλλά και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κυρίως στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να γνωματεύσει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος ότι τα προγράμματα αυτών των δραστηριοτήτων προσιδιάζουν στο πνεύμα του σχολείου ,εκτελούνται από ειδικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του φακέλου τους) ,ώστε να προάγονται οι παιδαγωγικοί σκοποί του σχολείου και δεν παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της πολιτείας.

Για την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1566/85. Η διαδικασία παραχώρησης σύμφωνα με την Δ4/210//20-2-1998 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι η παρακάτω:

Ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση των σχολικών χώρων, υποβάλλει σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης,( είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος). Η Σχολική Επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και εφόσον εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου ,αν απαιτείται, υποβάλλονται από το Διευθυντή του σχολείου για έγκριση στο Νομάρχη μέσω του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Εκπ/σης.

Οι προϋποθέσεις παραχώρησης ενδεικτικά είναι:

α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου

β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση του σχολικού χώρου.

γ) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί.

δ) Σεβασμός του χώρου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Στις περιπτώσεις που οι σύλλογοι δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτές τις προϋποθέσεις και δημιουργούν προβλήματα λειτουργίας ή καθαριότητας, τους αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης των σχολικών χώρων. (Γ1/153/567/1-5-88 ΥΠΕΠΘ)

Η Δ/4 /710/22-11-98 προέβλεπε την καταβολή χρηματικού ποσού όχι κατώτερο των 50.000 δρχ (150 €) όταν χρησιμοποιούνται αίθουσες για εξετάσεις από διάφορους ιδιωτικούς φορείς όπως το Βρετανικό Συμβούλιο κ.ά. Στην περίπτωση αυτή θα εκδοθεί διπλότυπο είσπραξης από τη Σ.Ε και το ποσό θα αναφερθεί ως έσοδο της Σ.Ε.

Παραθέτουμε υποδείγματα εγγράφων της Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση σχολικών χώρων.

…. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ……………………

Πράξη…../200

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών χώρων

Στ.. …………………. και στο γραφείο του σχολείου συνήλθε σήμερα …/…/200. ημέρα …………. και ώρα….. η … Σχολική Επιτροπή του Δήμου………………… με θέμα την εξέταση των αιτήσεων για την παραχώρηση σχολικών χώρων.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..

 

3. ……………………………………………………..

4. ……………………………………………………..

5. ……………………………………………………..

Η Σχολική επιτροπή ύστερα από εισήγηση του προέδρου της και διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

α) Να παραχωρήσει μία αίθουσα διδασκαλίας στο σύλλογο γονέων του σχολείου για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους μαθητές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17.00΄έως 18.30΄ για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους

β) Να παραχωρήσει την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου στον αθλητικό σύλλογο του Δήμου ………………… για την εκμάθηση χορού στους μαθητές κάθε Παρασκευή από 17.00΄έως 19.00΄ για όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

δ) Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.1566/85 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται:

1. Να συμμετέχουν στα έξοδα καθαριότητας και φωτισμού.

2. Να αποκαταστήσουν άμεσα κάθε φθορά ή ζημιά ήθελε προξενηθεί.

3. Να καθαρίζουν τους χώρους που χρησιμοποιούν και να τους παραδίνουν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

 

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη

Έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

…. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ……………………

………………………..2007

Α.Π …..

Προς: Τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δήμου ……………………

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικών χώρων

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή με την αρ…………πράξη της αποφάσισε να προτείνει την παραχώρηση σχολικών χώρων για χρήση τις ώρες που δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου στους εξής φορείς:

α) Μία αίθουσα στο σύλλογο γονέων του σχολείου για την εκμάθηση Η/Υ στους μαθητές

β) Μία αίθουσα στον αθλητικό σύλλογο του Δήμου για την εκμάθηση χορού στους μαθητές.

Συνημμένα σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο της παραπάνω πράξης και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και παρακαλούμε να προτείνετε στο νομάρχη να εκδοθεί η απόφαση παραχώρησης.

Ο πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής

ΠΗΓΕΣ

1. Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Κων/νος Κώτσης: Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Αθήνα 1996.

3. Εγκύκλιοι Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας.