Καθαριότητα σχολείων

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι καθαρίστριες-ιστές που εργάζονται σήμερα στα σχολεία είναι δύο κατηγοριών: Αυτές που είχαν τις προϋποθέσεις και με το Π.Δ. 164/2004 μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαγόμενες στο ΥΠΕΠΘ αλλά μέχρι νομοθετικής ρύθμισης συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή με κατάσταση πληρωμής που υπογράφεται από το Δ/ντή Εκπαίδευσης, που ορίζει και σε ποια σχολεία θα καλύψουν το ωράριό τους, και αυτές που υπογράφουν σύμβαση μίσθωσης έργου για 10 μήνες. Εδώ θα μας απασχολήσουν οι καθαρίστριες της δεύτερης περίπτωσης γιατί αυτές θα συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή.

Η σύμβαση έργου που υπογράφουν οι καθαρίστριες αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Γι αυτό στην αρχή του σχ. έτους ο δ/ντής του σχολείου πρέπει να φροντίσει για την πρόσληψη καθαρίστριας .

Εάν είμαστε ευχαριστημένοι από την προηγούμενη καθαρίστρια , την καλούμε να κάνει αίτηση και στη συνέχεια διαβιβάζουμε την αίτησή της στον οικείο Προϊστάμενο εκπ/σης. Εάν όμως δεν είμαστε ευχαριστημένοι ή η ίδια δεν επιθυμεί την επαναπρόσληψή της, ο δ/ντής καλεί με σχετική προκήρυξη τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαρίστριας

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Ανακοινώνεται ότι για τον καθαρισμό των χώρων του …… Δημ. Σχολείου ………………. και του ………………. Νηπιαγωγείου (αν υπάρχει) θα γίνει πρόσληψη καθαρίστριας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δ/ντή του σχολείου μέχρι ……………. τις ώρες ……………….

Αγία Παρασκευή …………………..

Ο δ/ντής

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται με εισηγητικό σημείωμα από το διευθυντή του σχολείου στον οικείο προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος προβαίνει στην επιλογή και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Δ4/562/27-8-99 ΥΠΕΠΘ)

Τα κριτήρια επιλογής δε είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπονται από κάποια διάταξη νόμου.

Η σύμβαση υπογράφεται σε 3 αντίτυπα και κατατίθεται στη Σ.Ε., ένα κρατά ο προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης και ένα η ίδια (υπ 9).

Το παράδοξο είναι ότι η αμοιβή της καθαρίστριας γίνεται από τη Σ.Ε. ενώ η σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Εκπ/σης Γι αυτό είναι σκόπιμο ο δ/ντής του σχολείου μόνος του ή με τον πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να εισηγηθούν στον οικείο προϊστάμενο Εκπ/σης την πρόσληψη της συγκεκριμένης καθαρίστριας.

……… Δημ. Σχολείο Αγία Παρασκευή…………… ………………………………… Προς τον προϊστάμενο

…………..………………………….

Εισηγητικό Σημείωμα

Ο δ/ντής του ……… Δημ. Σχολείου και ο πρόεδρος της ……… Σχολ. Επιτροπής εισηγούνται την πρόσληψη ως καθαρίστριας της ……………….. την οποία κρίνουν ικανή και κατάλληλη για το έργο του καθαρισμού του σχολείου.

Ο δ/ντής του σχολείου             Ο πρόεδρος της Σ.Ε.

Από τη στιγμή που προσλαμβάνεται η καθαρίστρια στο σχολείο, πρέπει να γραφεί στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, το οποίο χορηγείται από τι ΙΚΑ. Σε περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ, εάν λείπει το βιβλίο αυτό ή δεν έχει γραφεί το όνομα της καθαρίστριας το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι μεγάλο. Κάθε φορά που γίνεται πρόσληψη θα πρέπει να αναγράφεται (όχι κάθε μήνα).

 

Αμοιβή Καθαρίστριας

Η αμοιβή της καθαρίστριας γίνεται ανάλογα με τον αριθμό αιθουσών που καθαρίζει, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Σε κάθε καθαρίστρια μπορεί ν’ ανατεθεί για καθαριότητα μέχρι και 18 αίθουσες διδ/λίας. Αν οι αίθουσες είναι περισσότερες, προσλαμβάνονται δύο καθαρίστριες. Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση το ύψος της αμοιβής της καθαρίστριας καθορίστηκε ως ακολούθως (2/35263/0022/28-7-2003 κοινή απόφ. Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.)

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, από 1ης Σεπτεμβρίου 2003 σε 1698 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας μετά των κοινοχρήστων χώρων.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται σε ετήσια βάση από 1ης Σεπτεμβρίου 2003 κατά 200 ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 282 ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας

Επίσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2/43400/0022/28-7-2003 κοινή απόφαση Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και. Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των ολοήμερων σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης με σύμβαση μίσθωσης έργου:

« Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού, που αναλαμβάνει τον καθαρισμό των σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου με το Δημόσιο, στο ποσό των 282 ΕΥΡΩ ανά αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων που λειτουργούν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και για ένα διδακτικό έτος.

Ορίζουμε την 1η Σεπτεμβρίου 2003 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης απόφασης.».

Στην αμοιβή των καθαριστριών περιλαμβάνονται οι εξής κρατήσεις:

15,67% το ΙΚΑ της καθαρίστριας π.χ. Μία καθαρίστρια που καθαρίζει 18 αίθουσες έχει μηνιαία αμοιβή 507,30 Ευρώ και θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

ΙΚΑ εργαζομένης : 507,30 ευρώ χ 15,67% = 79,49 ευρώ

Άρα καθαρό ποσό που θα πληρωθεί: 507,30 – 79,49=427,81 ευρώ Στο ΙΚΑ όμως έχει συμμετοχή και ο εργοδότης δηλ. η Σχολ. Επιτροπή. Η συμμετοχή αυτή είναι σήμερα 23,58% που αντιστοιχεί σε 119,62 ευρώ για το ποσό των 460,70 ευρώ. Δε γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση, όπως πριν.

Από 1-1-2002 άλλαξε το σύστημα αγοράς ενσήμων. Δε χορηγούνται πλέον ένσημα από το ΙΚΑ και ο εργοδότης καταθέτει τις εισφορές που αντιστοιχούν στην αγορά ενσήμων είτε σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ, είτε σε Τράπεζα προσκομίζοντας την κάρτα εργοδότη που χορήγησε το ΙΚΑ, όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Ε. (Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου) και το Α.Φ.Μ. της Σχολικής Επιτροπής ή ένα απλό σημείωμα με τον Α.Μ.Ε. το ποσό των εισφορών και το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να καταβάλει εισφορές.

Η κατάθεση αυτή μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα ή στο τέλοε του 2ου μήνα για 2 μήνες.

Η απόδειξη πληρωμής θα κρατείται ως δικαιολογητικό της αγοράς ενσήμων.

Κάθε τρίμηνο η Σ.Ε. υποβάλλει το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ). ( υπόδ. 10)

Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται αυτή με καταληκτική ημερομηνία από 17-22 του μήνα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε).

Εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη, η προθεσμία υποβολής λήγει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής ή σε μαγνητικά μέσα ή μέσω διαδικτύου (http://www.ika.gr)

Εφόσον είναι χειρόγραφη η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και μπορεί ο εργοδότης να προσκομίσει ένα πρωτότυπο έντυπο και δύο φωτοαντίγραφα, αρκεί σε όλα να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή.

Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. επιβαρύνεται με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή.

Σημειώνουμε ότι οι κωδικοί 1, 18, 27, 28, 30, 31, 32,36,37 είναι ίδιοι για όλα τα σχολεία που απασχολούν καθαρίστριες. Διαφέρουν τα άλλα στοιχεία.

Σε περίπτωση που είναι δύο οι καθαρίστριες συμπληρώνεται μία στήλη για την κάθε μία. Με τη λήξη της σύμβασης της καθαρίστριας ή ενδιάμεσα όταν παραιτείται, εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διακοπής της απασχόλησης υποβάλλεται έκτακτη Α.Π.Δ. με τον ίδιο τρόπο όπως και η κανονική (01) και εμπεριέχει επιπλέον υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, (πεδίο 47 της τέταρτης σελίδας του εντύπου) ότι έπαυσε να απασχολεί προσωπικό. Όταν ξαναπροσλαμβάνεται, ο εργοδότης θα υποβάλλει κανονικά Α.Π.Δ.

Σε περίπτωση πρόσληψης ή αποχώρησης κατά τη διάρκεια του μήνα ή στην περίπτωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών προηγούμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνονται και τα πεδία 34 και 35 (από ημερομηνία πρόσληψης και ως ημερομηνία αποχώρησης)

 

 Παραθέτουμε για ευκολία των συναδέλφων πίνακες με την αμοιβή της καθαρίστριας τόσο του πρωινού όσο και του ολοήμερου σχολείου για κάθε αίθουσα διδ/λίας, καθώς και τις κρατήσεις που ισχύουν από1-9-2003.

 

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 01-9-2003

ΑΡ.

ΑΙΘ.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΑΠΟΖΗΜ.

ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ.

15,67%

ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ.

23,58%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΟΣΟ

1

68,90

10.80

16.25

27.05

58.10

2

88,90

13.93

20.96

34.89

74.97

3

108.90

17.06

25.68

42.74

91.84

4

128.90

20.20

30.39

50.59

108.70

5

148.90

23.33

35.11

58.44

125.57

6

168.90

26.47

39.83

66.30

142.43

7

197.10

30.89

46.48

77.37

166.21

8

225.30

35.30

53.13

88.43

190.00

9

253.50

39.72

59.78

99.50

213.78

10

281.70

44,14

66.42

110.56

237.56

11

309.90

48.56

73.07

121.63

261.34

12

338.10

52.98

79.72

132.70

285.12

13

366.30

57.40

86.37

143.77

308.90

14

394.50

61.82

93.02

154.84

332.68

15

422.70

66.24

99.67

165.91

356.46

16

450.90

70.66

106.32

176.98

380.24

17

479.10

75.07

112.97

188.04

404..03

18

507.30

79.49

119.62

199.11

427.81

 

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟ

1-9-2003

 

ΑΡ

.

ΑΙΘ

.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΑΠΟΖΗΜ

.

ΙΚΑ

ΑΣΦΑΛ

.

15,67%

ΙΚΑ

ΕΡΓΟΔ

.

23,58%

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ

ΠΟΣΟ

1

28,20

4,42

6,65

11,07

23,78

2

56,40

8,84

13,30

22,14

47,56

3

84,60

13,26

19,95

33,21

71,34

4

112,80

17,68

26,60

44,28

95,12

5

141,00

22,09

33,25

55,34

118,91

6

169,20

26,51

39,90

66,41

142,69

7

197,40

30,93

46,55

77,48

166,47

8

225,60

35,35

53,20

88,55

190,25

9

253,80

39,77

59,85

99,62

214,03

10

282,00

44,19

66,50

110,69

237,81

11

310,20

48,61

73,15

121,76

261,59

12

338,40

53,03

79,79

132,82

285,37

 

Όταν καμιά φορά καταβάλλουμε στην καθαρίστρια κάποια έκτακτη

αμοιβή (π.χ. έκτακτη καθαριότητα, πότισμα κήπου το καλοκαίρι κλπ.) δε γίνεται καμία κράτηση.

Άλλες Κρατήσεις

Όταν προσλαμβάνουμε έναν εργάτη ή έναν τεχνίτη που δεν έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπορούμε να τον πληρώσουμε εκδίδοντας απόδειξη από το μπλοκ αποδείξεων πληρωμής που έχει η Σχολ. Επιτροπή. (Όπως ακριβώς γίνεται με την καθαρίστρια). Στην περίπτωση αυτή γίνεται κράτηση μόνο φόρου 3%, αν το ημερομίσθιο είναι πάνω από 24 Ευρώ. Αν το ημερομίσθιο είναι κάτω από 24 Ευρώ δε γίνεται καμία παρακράτηση φόρου.

Για να μην υπάρχει πρόβλημα με την Εφορία πρέπει ο εργάτης να έχει ΑΦΜ οπωσδήποτε ή Αριθ. δελτίου Αστυν. Ταυτότητας.

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω παραθέτουμε απόσπασμα από την υπ’ αριθμ. 1142/18-12-2006 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

ΠΟΛ: 1142/18-12-2006 Υπ.Oικονομίας & Οικονομικών

. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από 24 Ευρώ. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από 24 Ευρώ δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κλπ.), ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι αμοιβές.

Υποβολή οριστικής δήλωσης

Κατά το μήνα Μάρτιο (1-31) υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα η Οριστική Δήλωση Ε7 (έντυπο Εφορίας))

Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τους μισθούς της καθαρίστριας, των εργατών αν χρησιμοποιήσαμε, τις κρατήσεις που έγιναν .

Μαζί με την Οριστική δήλωση θα υποβληθούν και οι βεβαιώσεις αποδοχών (ετήσιες). Βεβαιώσεις αποδοχών θα δοθούν και στους ίδιους (καθαρ. – εργάτες) προκειμένου να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση.

Η Οριστική δήλωση (Ε7) δεν παραλαμβάνεται από την Εφορία αν λείπει ο Α.Φ.Μ. κάποιου μισθωτού.

(υπ. 9)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Καταρτίζεται Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού ποσού Ευρώ ……………… διεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 113 του Ν. 1892/90, της παρ. 15 του Ν. 1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για τη μίσθωση έργου.

1) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:

1.9.200…

2) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ:

Το Γραφείο του προϊσταμένου τ ………. Δ/νσης (Γραφείου), Π.Ε. Αθηνών

3) ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1) Ο Προϊστάμενος τ …….. Δ/νσης (Γραφείου) Π.Ε. Αθηνών αφ’ ενός και

2) ……………………………… αφ’ ετέρου, κάτοικος …………………. Οδός ……………………….., αριθμός ……………………

4) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο πρώτος αναθέτει το έργο στο δεύτερο – Εργολάβος καθαρισμού – που το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

5) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ

Α΄ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο καθαρισμός ………………….. αιθουσών και ….αιθουσών του ολοήμερου σχολείου ,των γραφείων, του προαυλίου και όλων των κοινοχρήστων χώρων του σχολείου.

6) ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ:

α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας.

β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.

γ) Συμμόρφωση του εργολάβου καθαρισμού με τις υποδείξεις του Δ/ντή του Σχολείου.

7) ΤΟΠΟΣ: ……………………ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………….

8) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μήνες

Η σύμβαση συνάπτεται για το διδακτικό έτος 200.. – 200.. ήτοι από 1.9.200 … μέχρι 30-6-200…

9) ΑΜΟΙΒΗ:

α) Η αμοιβή του εργολάβου καθαρισμού για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της συμβάσεως ανέρχεται σε συνολικό ποσό που ορίζεται κατά το άρθρο 113 παρ. 5 του Ν. 1892/90 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Παιδείας και Οικονομικών για ……………….. αίθουσες του σχολείου και …του ολοήμερου σχολείου, τον καθαρισμό των οποίων αναλαμβάνει με την παρούσα ο συμβαλλόμενος εργολάβος.

Το ύψος του ποσού της παρούσης συμβάσεως έχει οριστεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 2/35263/0022/28-7-2003 και 2/43400/0022/28-7-2003 Κοινές Αποφ.. Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.)

Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 1894/90.

β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται: Εισφορά του εργολάβου στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 15,67%

(Η εισφορά του εργοδότη στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 23,58% καταβάλλεται από το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής).

γ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:

Η αμοιβή του εργολάβου κατανέμεται σε 10 ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη.

δ) Ο εργολάβος καθαρισμού δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα αδείας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.

ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και σχολικό έτος που προβλέπει η παραπάνω υπουργική απόφαση.

10) Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον πιο πάνω αναφερόμενο ιδιώτη δε θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.

11) Αποχή του εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης.

12) Το έργο το εκτελεί αυτοπροσώπως ο εργολάβος και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθενείας του, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ίδιο αλλά θα εγκρίνει και ο πρώτος συμβαλλόμενος.

13) Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής.

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται.

Το ένα κατατέθηκε στο Αρχείο της Σχολικής Επιτροπής, το δεύτερο το παρέλαβε ο εργολάβος καθαρισμού και το τρίτο κρατείται στο Γραφείο Εκπ/σης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Προϊστάμενος Ο Εργολάβος Καθαρισμού