Έσοδα – Έξοδα – Κρατήσεις Δαπανών

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα. Τα έσοδα των Σ.Ε. προέρχονται:

Α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων ή κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 113 του ν.1892/90 (ΦΕΚ 101Α) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 1946/91 (ΦΕΚ 69Α) που ορίζει ότι ποσοστό 12% των 2/3 του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αποδίδεται κάθε χρόνο από το κράτος στους ΟΤΑ, διατίθεται υποχρεωτικά για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Το ποσό που προκύπτει από τον τρόπο αυτό του υπολογισμού, αποδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης στους ΟΤΑ σε 4 δόσεις και κατανέμεται στις Σχολικές Επιτροπές με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας.

Επιπλέον, εάν ο δήμος ή η κοινότητα έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να επιχορηγεί τις Σ.Ε. με επιπλέον ποσά που προέρχονται από άλλα έσοδά του. Το άρθρο 113 του ν.1892/90 προβλέπει τα εξής: « Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε μπορεί να προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων».

Β) Έσοδα από το σχολικό κυλικείο

Γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων

Δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές ,κληρονομιές και κληροδοσίες (υπ.5)

Είσπραξη εσόδων

Για την απόδοση της επιχορήγησης σε κάθε Σ.Ε. ο δήμος ή η κοινότητα εκδίδει στο όνομά της Σ.Ε. χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο εξοφλείται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της Σ.Ε.

(τα αντίγραφο αυτό ισχύει για όλο το οικ. έτος εκτός αν αλλάξει το πρόσωπο που ασκεί την οικονομική διαχείριση)

2) Διπλότυπο είσπραξης από το μπλοκ διπλοτύπων εισπράξεων της Σ.Ε.

Το διπλότυπο είσπραξης περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) Το όνομα της Σ.Ε υπέρ της οποίας γίνεται η είσπραξη και αύξ. αριθμό του διπλοτύπου.

β) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (δημοτικό ταμείο του δήμου)

γ) Το ποσό που εισπράττεται (αριθμητικώς και ολογράφως)

δ) Το λόγο που εισπράττεται (λειτουργικές δαπάνες).

ε) Τη χρονολογία έκδοσης

στ) Την υπογραφή αυτού που εισπράττει και τη σφραγίδα της Σ.Ε.

Αν το χρηματικό ένταλμα είναι άνω των 2900 ευρώ απαιτείται επιπλέον και ασφαλιστική ενημερότητα. Η ασφαλιστική ενημερότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση που χορηγείται από το ΙΚΑ και ισχύει για ένα χρόνο. Προς τούτο προσκομίζονται στο ΙΚΑ οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και οι αποδείξεις πληρωμής των εισφορών

Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται πρέπει να κατατίθεται μέσα σε 5 ημέρες στο λογαριασμό που διατηρεί η Σ.Ε. στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε υποκατάστημα ελληνική τράπεζας. Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης εκδίδεται όχι μόνο για την επιχορήγηση αλλά και για κάθε έσοδο που εισπράττεται π.χ τόκοι από καταθέσεις, οι δόσεις για την καταβολή του μισθώματος από το σχολικό κυλικείο κ.ά

Ως πρώτο έσοδο (πρώτη επιχορήγηση) του έτους θεωρείται το υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους για το οποίο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.

Ανάληψη Χρημάτων Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σ.Ε. γίνεται από τον πρόεδρο ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, έχοντας καταθέσει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή την Τράπεζα από την αρχή της χρονιάς θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της Σ.Ε.

Απαραίτητο επίσης να έχει μαζί του σε κάθε ανάληψη την απόδειξη ανάληψης. (υπ.6)

Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών ο πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο μπορεί να διατηρεί μετρητά στα χέρια του τα εξής ποσά:

300 ευρώ αν η Σχ. Επιτροπή καλύπτει μέχρι 2 σχολικές μονάδες

593 ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει μέχρι 4 σχολικές. μονάδες

886 ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει μέχρι 6 σχολικές. μονάδες.

1180 ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει από 7 σχολικές μονάδες.

Τα ίδια ποσά ισχύουν για την ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις της Σχ. Επιτροπής. Πάνω απ’ αυτά τα ποσά απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε. (1Β/3608/8-5-99 κοινή απόφ. Υπ. Εσωτερικών Οικονομ. και Παιδείας).

Ετήσια έξοδα των σχολικών επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση (άρθρο 3 ΚΥΑ 64447/91)

Όλες οι πληρωμές γίνονται από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται αντίστοιχο δικαιολογητικό όπως τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις για μικροποσά.

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει πάντα να είναι θεωρημένο. Το τιμολόγιο πώλησης αγαθών εκδίδεται αθεώρητο, θα συνοδεύεται όμως πάντα από θεωρημένο δελτίο αποστολής. Αν όμως το τιμολόγιο πώλησης αγαθών είναι συνενωμένο με δελτίο αποστολής, είναι δηλ ενιαίο, πρέπει πάντα να είναι θεωρημένο. Η απόδειξη λιανικής πώλησης ή η απόδειξη φορολογικής ταμειακής μηχανής μπορούν να χρησιμοποιούνται, όταν πρόκειται για αγορά αγαθών μέχρι 15 ευρώ Αν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των 15 ευρώ, απαιτείται η έκδοση τιμολογίου. Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να είναι θεωρημένη, αν δεν έχει εκδοθεί με τη χρήση ταμειακής μηχανής. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποδείξεων από τους πωλητές, εκδίδεται απόδειξη από το Μπλοκ Διπλότυπων Αποδείξεων Πληρωμής που έχει η Σχολική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη θα πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του εισπράττοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολογία της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντος.

8. Κρατήσεις δαπανών των Σ.Ε.

Για όλες τις δαπάνες (τιμολόγια ή θεωρημένες αποδείξεις) που υπερβαίνουν τα 150 € καθαρό ποσό, (αφαιρείται ο Φ.Π.Α.) γίνονται οι παρακάτω κρατήσεις

Για υγρά καύσιμα 1%

Για λοιπά αγαθά 4%

Για παροχή υπηρεσιών 8%

Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, αμοιβή καθαρίστριας.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κρατήσεις αλλά για απόδοση φόρου. Ο προμηθευτής δεν πρέπει να διαμαρτύρεται, γιατί ο φόρος αυτός που του παρακρατείται, εκπίπτει από το συγκεντρωτικό φόρο κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Η βεβαίωση που του χορηγείται από τον υπεύθυνο της οικ. διαχείρισης της Σ.Ε. κατατίθεται στο λογιστή του. (το έντυπο της βεβαίωσης δίδεται από την εφορία ή από το ελεύθερο εμπόριο)

Παραδείγματα

Αγοράσαμε υλικά καθαριότητας και το τιμολόγιο γράφει

Αξία υλικών (140,87 ευρώ)

Φ.Π.Α. ( 26,77 ευρώ)

Σύνολο (167,64 ευρώ)

Στην περίπτωση αυτή δεν παρακρατούμε φόρο γιατί το καθαρό ποσό είναι κάτω των 150 ευρώ ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο υπερβαίνει τα 150 ευρώ (167,64)

Αγοράσαμε πετρέλαιο και το τιμολόγιο γράφει:

Αξία πετρελαίου (528,25 ευρώ)

Φ.Π.Α. (42,26 ευρώ)

Σύνολο (570,51 ευρώ)

Στην περίπτωση αυτή θα γίνει παρακράτηση φόρου 1% στο ποσό των (528,25 ευρώ) 528,25 χ 1% = 5.28 ευρώ επομένως ο προμηθευτής θα πληρωθεί

528.25 – 5.28 = 522.97

Τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στην Εφορία το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Αν υπάρχουν και άλλα τιμολόγια που έγινε παρακράτηση φόρου, αποδίδονται όλοι μαζί οι παρακρατούμενοι φόροι με συγκεντρωτικό πίνακα. (Τα έντυπα αυτά χορηγούνται από την εφορία). Οι κρατήσεις δεν εμφανίζονται στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων της Σ.Ε. ούτε ως έσοδα ούτε ως έξοδα.

Καμία φορά είναι δυσδιάκριτο αν το τιμολόγιο είναι παροχή υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών (π.χ. ο ξυλουργός που φτιάχνει μια ντουλάπα ή ο τεχνίτης που πλακοστρώνει μια αυλή) το ίδιο το τιμολόγιο αναγράφει τι είδος είναι και παρακρατείται ο ανάλογος φόρος. Ο συγκεντρωτικός πίνακας των επιχειρήσεων και η δήλωση παρακρατούμενου φόρου υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο κρατά η Δ.Ο.Υ. και το άλλο μαζί με την απόδειξη πληρωμής χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά στο απολογισμό για τις υπέρ τρίτων κρατήσεις.

……ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ………………………. (υπ.5)

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς

 

Στ.. …………………….. και στο γραφείο του ……δημ. Σχολείου συνήλθε σήμερα………….200. ημέρα………………..και ώρα… σε συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή με θέμα την αποδοχή δωρεάς προς αυτή του κ. ………………………

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1……………………………………….

2……………………………………….

3……………………………………….

Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

α) Τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τα «πάσης φύσεως έξοδα» των Σχολικών επιτροπών.

β)Την από…… …..επιστολή ή την προφορική διαβεβαίωση του κ. …………………με την οποία ανακοινώνει τη δωρεά των………… € προς τη Σχολική Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Αποδέχεται την παραπάνω δωρεά των ………€ η οποία θα καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Επιτροπής.

2. Να αποστείλει ευχαριστήριο έγγραφο προς τον κ. ……………… για τη δωρεά του.

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη

……ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ( υπ.6)

ΔΗΜΟΥ……………………….

Απόδειξη ανάληψης

Ο υπογραφόμενος ………………………………..πρόεδρος ή ταμίας της Σχολικής Επιτροπής ανέλαβα από τις καταθέσεις του Ταχ. Ταμιευτηρίου ή της …………τράπεζας (αρ. λογ……………) το ποσό των…………………………………..€ (αριθμητικώς και ολογράφως)

………………………200.

(σφραγίδα-υπογραφή)

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

 

Ο πρόεδρος                        Ο αντ/δρος              Ο γραμμ.                  Τα μέλη