Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13172/17-3-95 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έως και 2.934 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (με το Φ.Π.Α. 3.491) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο δ/ντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σ.Ε. με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι 5869 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 6.984) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό η Σ.Ε. με απόφασή της.

Έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 5869 ευρώ εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. με τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις περί έργων.

Επειδή όμως σε κανέναν δ/ντή σχολείου δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσει αυτή την απόφαση, γι αυτό καλό είναι στη θέση του δ/ντή να μπαίνει ο πρόεδρος της Σ.Ε.

Η ανάθεση και επίβλεψη των ανωτέρω έργων γίνεται ως ακολούθως:

Για εκτέλεση έργου δαπάνης μέχρι 2934 ευρώ η ανάθεση γίνεται από το δ/ντή του σχολείου (πρόεδρο της Σ.Ε.) και υπογράφεται συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών με τον ανάδοχο. Γίνεται χωρίς διαγωνισμό έπειτα από διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους εργολήπτες. Μέσα στο συμφωνητικό πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν καθώς και το ύψος της δαπάνης (υπ. 7)

Οι πληρωμές και η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών γίνονται ως εξής:

α) Ο δ/ντής του σχολείου (πρόεδρος της Σ.Ε.) μπορεί κατά την κρίση του να εγκρίνει, αν αυτό το απαιτεί ο εργολήπτης, προκαταβολή μέχρι 30% της αξίας των υλικών. Η προκαταβολή αυτή δίνεται μετά την προσκόμιση των υλικών στο χώρο εργασίας και την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών τιμολογίων ή διάτρητων αποδείξεων αγοράς.

β) Η παραλαβή των εργασιών μετά την αποπεράτωσή τους γίνεται από το δ/ντή του σχολείου (πρόεδρο Σ.Ε.) και εξουσιοδοτημένο μέλος της Σ.Ε., οι οποίοι συντάσσουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών (υπ. 8). Μπορούν όμως, αντί της σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής, να χρησιμοποιήσουν το συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών σημειώνοντας από κάτω την καλή εκτέλεση των εργασιών.

Σε περίπτωση παραλείψεων ή κακοτεχνιών ο ανάδοχος καλείται εγγράφως να τις αποκαταστήσει και στη συνέχεια υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής και πληρώνεται το συμφωνημένο ποσό.

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες ή να συμπληρώσει τις παραλείψεις, ο δ/ντής (πρόεδρος της Σ.Ε.) αποφασίζει για την παρακράτηση ανάλογου ποσού μετά από γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι:

α) Αντίγραφο της απόφασης ανάθεσης

β) Συμφωνητικό της ανάθεσης εργασιών

γ) Πρωτόκολλο παραλαβής

δ) Τιμολόγια υλικών ή παροχής υπηρεσιών, στα οποία γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις εάν αυτά υπερβαίνουν καθαρά το ποσό των 150 Ευρώ

Για έργα προϋπολογισμού δαπάνης από 2934 ευρώ μέχρι 5869 ευρώ την απόφαση για την ανάθεση του έργου λαμβάνει η Σ.Ε. η οποία ορίζει μέλος για όλες τις ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Τόσο στα έργα προϋπολογισμού δαπάνης έως 2934 ευρώ όσο και στα έργα μέχρι 5869 ευρώ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 προσφορές για να επιλέξει η Σ.Ε αυτόν με τη χαμηλότερη προσφορά και να μη δημιουργούνται υπόνοιες για επιλεκτικές αναθέσεις.

Γενικές ρυθμίσεις για όλα τα έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 5869 ευρώ

Εάν κατά την εκτέλεση των έργων παραστεί ανάγκη προσθήκης νέων εργασιών και κατά συνέπεια αύξηση της δαπάνης ή αντίθετα μείωση των ποσοτήτων εργασιών που έχουν προϋπολογιστεί και κατά συνέπεια μείωση της δαπάνης του έργου , η μεταβολή αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% της συμφωνηθείσας αξίας.

Κάθε φορά που ο ανάδοχος του έργου δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Σ.Ε., καλείται εγγράφως σε ορισμένη προθεσμία όχι μικρότερη των 10 ημερών να συμμορφωθεί.. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δε συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε ,τότε η Σ.Ε. συνεδριάζει για να αποφασίσει επί της διαφοράς , αφού προηγουμένως καλέσει αυτόν εγγράφως να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του κατά τη συνεδρίαση. Το έγγραφο της Σ.Ε. πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης που θα εξεταστεί το θέμα της διαφοράς. Εάν αποφασιστεί η απομάκρυνση (έκπτωση) του εργολάβου από το έργο και η παύση των εργασιών, ο εργολάβος εξοφλείται για τις εργασίες που έγιναν, αφού προηγουμένως οι εργασίες παραληφθούν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Κατά της απόφασης αυτής της Σ.Ε. δε χωρεί άλλη περαιτέρω διοικητική ένσταση ή προσφυγή και η διαφορά επιλύεται πλέον περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα.

Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σχολείου ή εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων, εκτελούνται αποκλειστικά σε χρόνο που το σχολείο δε λειτουργεί. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνητικό που αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης διδακτηρίων (άρθρο 1παρ. 8 ΚΥΑ 13172/95)

Πιστώσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και προορίζονται για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων δεν επιτρέπονται να διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων. (υπ. 7)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα ……………………………………

Οι παρακάτω υπογράφοντες

α. ……………………………………..

Πρόεδρος της ….. Σχολικής Επιτροπής …………..

β………………………………………..

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του ως προέδρου της …………….. Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με το από 17/3/95 αρ. πρωτ. 13172 Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) περί «Εκτέλεσης Έργων Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις παρακάτω εργασίες:

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν έως………………….. και έντεχνα αντί του ποσού των ………ευρώ συν Φ.Π.Α…………ευρώ

Συνολικό ποσό………………………… ευρώ

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε χρόνο που δε θα λειτουργεί το σχολείο ή σε χρόνο που δε θα παρεμποδίζεται η λειτουργία του και δε θα εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων.

Οι συμβαλλόμενοι

(υπ. 8)

Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών

Στ.. ……………………… σήμερα ………………………………

Οι παρακάτω υπογράφοντες

α. ……………………………….

Πρόεδρος της ……… Σχολικής Επιτροπής ……………………

β. ………………………………….

Μέλος της ……… Σχολικής Επιτροπής

Παραλαμβάνουν από τον ……………………………………………….. εργολήπτη έργων, τα παρακάτω έργα που είχαν συνάψει με ιδιωτικό συμφωνητικό στις…………………………… (περιγράφονται οι εργασίες που έγιναν) Όλες οι ανωτέρω εργασίες έγιναν εμπρόθεσμα και χωρίς κακοτεχνίες

Αυτοί που παρέλαβαν                       Αυτός που παρέδωσε