Εκποίηση και καταστροφή υλικών

Η Σχολική Επιτροπή μπορεί να εκποιήσει κάποια υλικά, τα οποία είτε δε χρησιμοποιούνται είτε γιατί έχουν υποστεί κάποιες καταστροφές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επειδή όμως η Σχολική Επιτροπή είναι ΝΠΔΔ. η εκποίηση γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η Σ.Ε.

Εάν όμως υπάρχουν υλικά, τα οποία είναι τελείως κατεστραμμένα και δεν μπορούν ούτε να επισκευαστούν ούτε να εκποιηθούν, θα πρέπει να γίνει καταστροφή αυτών των υλικών. Δεν είναι σύνηθες να γίνεται καταστροφή υλικών στα σχολεία με αποτέλεσμα είτε να διατηρούνται υλικά εντελώς άχρηστα είτε να έχουν πεταχτεί χωρίς πρωτόκολλο καταστροφής και να υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ αυτών που είναι καταγεγραμμένα στο Βιβλίου Υλικού και αυτών που στην πραγματικότητα υπάρχουν. Η καταστροφή αυτή πρέπει να αποφασιστεί από τη Σχολική Επιτροπή, αφού με δαπάνες αυτής αγοράζονται , ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Η Σ.Ε. θα πρέπει με πράξη της να ορίσει τριμελή επιτροπή, οποία και θα καταγράψει τα άχρηστα υλικά και θα κάνει την καταστροφή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Κάθε υλικό που αναφέρεται στην πράξη της Σ.Ε και καταστράφηκε πρέπει να διαγράφεται από το Βιβλίο Υλικού σημειώνοντας δίπλα την ημερομηνία του πρωτοκόλλου καταστροφής. που συντάχτηκε.

Το πρωτόκολλο καταστροφής καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων της Σ.Ε. χωρίς αύξοντα αριθμό και είναι το μοναδικό στοιχείο διαγραφής των υλικών από το σχετικό βιβλίο.

Παραθέτουμε στη συνέχεια υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή υλικών.

ΠΡΑΞΗ …. – …/…/200.

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή

άχρηστων υλικών

Στ.. ……………….. και στο γραφείο του …. Δημοτικού Σχολείου συνήλθε σήμερα…………200. και ώρα 18,00΄ η … Σχολική Επιτροπή Δήμου…………….. για να ορίσει τριμελή επιτροπή καταγραφής των άχρηστων υλικών του σχολείου.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

Η Σχολική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου για την ύπαρξη άχρηστων υλικών στο σχολείο, τα οποία δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν

Προτείνει

Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής που θα ασχοληθεί με την καταγραφή αυτών των υλικών και η οποία θα αποτελείται από τους:

1………………………………………………….

2…………………………………………………

3…………………………………………………..

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η πράξη και υπογράφεται

Ο πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη

ΠΡΑΞΗ …. – …/…/200.

 

 

ΘΕΜΑ: Καταστροφή υλικών

Στ.. ……………….. και στο γραφείο του …. Δημοτικού Σχολείου συνήλθε σήμερα…………….200. και ώρα 18,00΄ σε συνεδρίαση η … Σχολική Επιτροπή Δήμου…………….. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

Η Σχολική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

α) Την πρόταση της τριμελούς επιτροπής που είχε οριστεί με την αρ………..πράξη της, η οποία αποτελείται από τους 1……………………

2. ………………………………..3. ………………………………………

και κατέγραψε τα άχρηστα υλικά

β) Το γεγονός ότι αυτά τα υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά ούτε και να εκποιηθούν

αποφασίζει

Εγκρίνει την καταστροφή των παρακάτω υλικών και τη διαγραφή τους από τις αντίστοιχες σελίδες του Βιβλίου Υλικού, μετά την υποβολή του πρωτοκόλλου καταστροφής από την ορισθείσα επιτροπή.

1. ……………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………

 

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η πράξη και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                    Ο γραμματέας                Τα μέλη

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Στ.. ………………… και στο χώρο του…δημ. σχολείου……………….

η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την αρ………πράξη της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:

α). …………………………………………………

β). …………………………………………………

γ). ………………………………………………….

Προχώρησε στην καταστροφή των παρακάτω υλικών, των οποίων η καταστροφή είχε εγκριθεί με την…..πράξη της Σχολικής Επιτροπής.

1………………………………………………σελ. βιβλίου υλικού….

2………………………………………………σελ. βιβλίου υλικού….

3………………………………………………σελ. βιβλίου υλικού….

Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε το παρόν πρωτόκολλο

Η Επιτροπή

1.

2.

3.