Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής – Κλεισιμο βιβλίων

Τα βιβλία της Σχολικής Επιτροπής, κλείνουν 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ως εξής:

• Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του προηγούμενου έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο απολογισμός συντάσσεται κατά κατηγορία εσόδων και εξόδων και πρέπει να είναι ισοσκελισμένος με αναγραφή τυχόν ταμειακού υπολοίπου.

• Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκρισή του. Ύστερα κάτω από την τελευταία εγγραφή των βιβλίων στα οποία ενεργείται η χρεοπίστωση, θα γραφεί η λέξη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, η ημερομηνία που κλείστηκαν τα βιβλία και τέλος η υπογραφή όλων των μελών της Σχολικής Επιτροπής, και συντάσσεται το πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων, όπου θα αναφέρονται οι πιο πάνω πράξεις. Το πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής.

• Από τα πρωτόκολλα αυτά το ένα θα πάρει η Σχολική Επιτροπή για να το επισυνάψει μαζί με τα άλλα παραστατικά στοιχεία στον απολογισμό, το δεύτερο παραμένει στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής , το τρίτο αντίτυπο, υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών , η οποία θα φροντίσει για την φύλαξή του για δέκα έτη από την λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται.

Οι Δ/νσεις των υπολόγων των νομών Αττικής, Κυκλάδων τα αποστέλλουν στις Δ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής

 

Κολωνού 2 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα. Για τους υπόλοιπους νομούς οι διευθύνσεις υπάρχουν σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που έχει σταλεί στους διευθυντές των σχολείων.

Από το Οικ. έτος 1999 οι απολογισμοί των Σ.Ε. δεν υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ασφαλές μέρος με ευθύνη των προϊσταμένων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του Οικ. έτους που αφορούν

Κλείσιμο Βιβλίου Ταμείου

Κλείνεται το παρόν Βιβλίο Ταμείου σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2000 για το Οικον. έτος 2000 με

Σύνολο εσόδων ………………………….. ευρώ

Σύνολο εξόδων ………………………….. ευρώ

Υπόλοιπο για νέα χρήση …………………ευρώ

Από το υπόλοιπο βρίσκονται:

Κατατιθέμενα στο υπ’ αριθμ. …………….. βιβλιάριο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου …………………ευρώ

Στα χέρια του υπεύθυνου οικ. διαχείρ. ………………………… ευρώ

Σύνολο ………………………… ευρώ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

(Σημ. Το ποσό που θα είναι στα χέρια του υπεύθυνου οικ. διαχείρ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο το 1/10 του Ταμειακού υπολοίπου)

Κλείσιμο διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης

Στο πίσω μέρος του στελέχους της τελευταίας απόδειξης που χρησιμοποιήθηκε γράφουμε:

«Κλείνεται το διπλότυπο αποδείξεων είσπραξης απ’ όπου χρησιμοποιήθηκαν οι αποδείξεις με αύξ. αριθμό 1 – 12 με σύνολο εισπράξεων …………………… ευρώ

Αγία Παρασκευή 31-12-200

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 1.

2.

3.

4.

Αφού κλειστούν τα βιβλία συντάσσεται ο απολογισμός. Έντυπα απολογισμού διαθέτουν τα μεγάλα βιβλιοπωλεία.

Για τα δικαιολογητικά του απολογισμού έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αρ. Φ.Γ 8/9836/92 (ΦΕΚ 448Β).

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Ορίζει:

Τον τύπο των ετησίων λογαριασμών (απολογισμών) των Σχολικών Επιτροπών που λογοδοτούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται σ’ αυτούς ως κατωτέρω:

Άρθρο 1ο

Οι απολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 περιέχουν:

1. Την ακριβή επωνυμία της Σχολικής Επιτροπής

2. Το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ο απολογισμός

3. Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των μελών του διοικούντος συλλογικού οργάνου (Σχολικής Επιτροπής) και των λοιπών υπολόγων της χρονικής περιόδου που έχει ο καθένας ορισθεί ως υπόλογος.

4. Συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού (όπως αναφέρεται στην παρ. 11 της αρ. 64447/91 (ΦΕΚ 136 Β) κοινής Υπουργικής αποφάσεως).

5. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Άρθρο 2ο

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2. Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής …….. κλπ.).

3. Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών.

4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου οικον. έτους.

7. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του απολογισμού.

8. Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προκειμένου να πάρει την έγκριση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά από τις Σχολ. Επιτροπές να της υποβάλλουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου

α) Συνοπτικό πίνακα απολογισμού

β) Φωτοαντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Ταμείου που αναφέρονται στο οικον. έτος για το οποίο συντάσσεται ο απολογισμός

γ) Πρακτικό του διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής. Ενδεχόμενα κάποιοι Δήμοι να ζητούν διαφορετικά στοιχεία για τον έλεγχο των δαπανών.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

…. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) …………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………….

4) …………………………………………………………………..

5) …………………………………………………………………..

Σήμερα την ………… του μηνός …………………… του έτους …………, κατόπιν της απόφασης ΠΟΛ. 1005/1005551/293/20-1-2006 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Δ.Δ.., Ν.Π & ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προβήκαμε στο κλείσιμο των βιβλίων της … Σχολικής Επιτροπής του Δήμου ……………………………… και διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

Ι. ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Ευρώ ……………………………..

Επιχορήγηση Δημοσίου ……………………….

Διάφορα έσοδα ……………………….

Τόκοι καταθέσεων ……………………….

Σύνολο ……………………….

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

Διάφορες λειτουργικές δαπάνες …………………………

Σύνολο ………………………….

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

1. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή ………….. Τράπεζα Ευρώ …………………………………….

2. Μετρητά στα χέρια του υπεύθυνου της οικ. διαχείρισης Ευρώ. ……………………………

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Μετά το κλείσιμο του παραπάνω διαχειριστικού βιβλίου, θεωρήθηκαν για το κλείσιμο και τα παρακάτω βιβλία:

1) Διπλότυπο είσπραξης από 1 έως ………..

2) Διπλότυπο πληρωμής από 1 έως ………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αναφορικά με τα έσοδα εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και υπάρχουν νόμιμα τα δικαιολογητικά.

Για τα έξοδα οι δαπάνες ήταν πραγματικές, έγιναν για το σκοπό του Σχολείου και υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Δεν ασκούμε άλλη διαχείριση πλην αυτής, και ούτε διαπιστώσαμε διαχειριστική ανωμαλία.

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα υποβληθεί μαζί με τα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισης και τον απολογισμό στο Δήμο …………………. το δεύτερο θα παραμείνει στην Σχολική Επιτροπή, και το τρίτο θα υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ      

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

Αριθ. Πρωτ. …………………………………………

Προς: την Δημοτική / Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας

Δήμου (ή κοινότητος)

……………………………………………………….

……………………………… ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ……………………………

………………………………………………………….

Θέμα: Υποβολή απολογισμού οικον. έτους 200…

Προκειμένου να γίνει έλεγχος των δαπανών του Ταμείου της Σχολικής Επιτροπής μας και να εισηγηθείτε την έγκρισή τους στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

1. Συνοπτικός πίνακας απολογισμού οικον. έτους 200…

2. Φωτοαντίγραφο εκείνων των σελίδων του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων που περιλαμβάνουν τα Έσοδα – Έξοδα του οικον. έτους 200…

3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Για την Σχολ. Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο ………………………………..

Υπογραφή