Σχολικές Επιτροπές

Α) Η Σχολική Επιτροπή (Σ.Ε.) λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 8 και 9 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27-8-90 τ.Α’). Συγκεκριμένα ορίζονται στις παρ. 8 και 9 τα εξής:
8. Συνιστώνται δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, διεπόμενα από το π.δ. 323/1989. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ4/11927/9-2-04 ΦΕΚ 242  τ.Β’).
Με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 καταργούνται τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985 και κάθε άλλη γενική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το άρθρο αυτό.
Το Π.Δ. 323/1989 έχει αντικατασταθεί από το Π.Δ. 410/95.
Β) Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής
1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, μία φορά το μήνα.
Ο πρόεδρος καλεί επίσης τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν (άρθρο 108 παρ. 1και 2 Π.Δ. 410/95).
2. Η πρόσκληση για συνεδρίαση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιδίδεται με απόδειξη στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ίδια μέρα της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση η Σ.Ε. αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Η έλλειψη πρόσκλησης ή η πλημμελής πρόσκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συνεδρίασης, εάν το μέλος που δεν προσκλήθηκε ή δεν προσκλήθηκε νόμιμα παρίσταται στη συνεδρίαση (άρθρα 94 παρ. 2-3 και 119 Π.Δ. 410/95).
3. Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.
Αν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.
Στην πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η δυνατότητα (άρθρα 95 και 119 π.δ. 410/95).
4. Η Σχολική Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύτερος από το ένα δεύτερο του αριθμού τους (άρθρα 95 παρ. 5 και 119 Π.Δ. 410/95).
5. κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο αριθμείται, μονογράφεται και θεωρείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής (άρθρα 198 παρ. 1 και 203 παρ. 5 Π.Δ. 410/95, άρθρο 11 παρ. 27 Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107/Α).
Τα πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις της Σχ. Επιτροπής και η γνώμη της μειοψηφίας, υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.
Οι πληρωμές όλων των δαπανών της Σ.Ε. ενεργούνται υπό του προέδρου ή του αναπληρωτή του ή από μέλος της Σ.Ε. που έχει οριστεί από τον πρόεδρο.
Την ευθύνη όμως για την οικονομική διαχείριση εξακολουθεί πάντα να την έχει ο πρόεδρος της Σ.Ε.

6. Η Σχολική Επιτροπή επειδή αποτελεί δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο συνεδριάζει όπως το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα (άρθρ. 95 Π.Δ. 410/95), εκτός αν για λειτουργικούς λόγους έχει οριστεί άλλος χώρος (π.χ. σχολείο) για τις συνεδριάσεις της Σ.Ε.