Return to Νομοθεσία

Σχολικές Επιτροπές

Α) Η Σχολική Επιτροπή (Σ.Ε.) λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 8 και 9 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27-8-90 τ.Α’). Συγκεκριμένα ορίζονται στις παρ. 8 και 9 τα εξής:
8. Συνιστώνται δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα με την επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές”, διεπόμενα από το π.δ. 323/1989. Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολείων και η συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας τους γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ4/11927/9-2-04 ΦΕΚ 242  τ.Β’).
Με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 καταργούνται τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985 και κάθε άλλη γενική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το άρθρο αυτό.
Το Π.Δ. 323/1989 έχει αντικατασταθεί από το Π.Δ. 410/95.
Β) Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής
1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, μία φορά το μήνα.
Ο πρόεδρος καλεί επίσης τη Σ.Ε. σε συνεδρίαση όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν (άρθρο 108 παρ. 1και 2 Π.Δ. 410/95).
2. Η πρόσκληση για συνεδρίαση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιδίδεται με απόδειξη στα μέλη της Σχολικής Επιτροπής τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί την ίδια μέρα της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση η Σ.Ε. αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Η έλλειψη πρόσκλησης ή η πλημμελής πρόσκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συνεδρίασης, εάν το μέλος που δεν προσκλήθηκε ή δεν προσκλήθηκε νόμιμα παρίσταται στη συνεδρίαση (άρθρα 94 παρ. 2-3 και 119 Π.Δ. 410/95).
3. Η Σ.Ε. έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες.
Αν, μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.
Στην πρόσκληση πρέπει να υπενθυμίζεται αυτή η δυνατότητα (άρθρα 95 και 119 π.δ. 410/95).
4. Η Σχολική Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύτερος από το ένα δεύτερο του αριθμού τους (άρθρα 95 παρ. 5 και 119 Π.Δ. 410/95).
5. κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο αριθμείται, μονογράφεται και θεωρείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής (άρθρα 198 παρ. 1 και 203 παρ. 5 Π.Δ. 410/95, άρθρο 11 παρ. 27 Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107/Α).
Τα πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις της Σχ. Επιτροπής και η γνώμη της μειοψηφίας, υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.
Οι πληρωμές όλων των δαπανών της Σ.Ε. ενεργούνται υπό του προέδρου ή του αναπληρωτή του ή από μέλος της Σ.Ε. που έχει οριστεί από τον πρόεδρο.
Την ευθύνη όμως για την οικονομική διαχείριση εξακολουθεί πάντα να την έχει ο πρόεδρος της Σ.Ε.

6. Η Σχολική Επιτροπή επειδή αποτελεί δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο συνεδριάζει όπως το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα (άρθρ. 95 Π.Δ. 410/95), εκτός αν για λειτουργικούς λόγους έχει οριστεί άλλος χώρος (π.χ. σχολείο) για τις συνεδριάσεις της Σ.Ε.

Permanent link to this article: https://www.egdy.gr/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82/

Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής – Κλεισιμο βιβλίων

Τα βιβλία της Σχολικής Επιτροπής, κλείνουν 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ως εξής: • Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι τέλους Ιανουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του προηγούμενου έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο απολογισμός συντάσσεται κατά κατηγορία εσόδων και εξόδων και πρέπει …

Εκποίηση και καταστροφή υλικών

Η Σχολική Επιτροπή μπορεί να εκποιήσει κάποια υλικά, τα οποία είτε δε χρησιμοποιούνται είτε γιατί έχουν υποστεί κάποιες καταστροφές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επειδή όμως η Σχολική Επιτροπή είναι ΝΠΔΔ. η εκποίηση γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η Σ.Ε. Εάν όμως υπάρχουν υλικά, τα οποία …

Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13172/17-3-95 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έως και 2.934 ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (με το Φ.Π.Α. 3.491) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο δ/ντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σ.Ε. με απόφασή …

Έσοδα – Έξοδα – Κρατήσεις Δαπανών

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα. Τα έσοδα των Σ.Ε. προέρχονται: Α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων ή κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου …

Καθαριότητα σχολείων

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οι καθαρίστριες-ιστές που εργάζονται σήμερα στα σχολεία είναι δύο κατηγοριών: Αυτές που είχαν τις προϋποθέσεις και με το Π.Δ. 164/2004 μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαγόμενες στο ΥΠΕΠΘ αλλά μέχρι νομοθετικής ρύθμισης συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή με κατάσταση πληρωμής που υπογράφεται από το Δ/ντή Εκπαίδευσης, …

Παραχώρηση σχολικών χώρων

Οι σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) αλλά και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κυρίως στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να γνωματεύσει ο …

Συγκρότηση και σύσταση σχολικών επιτροπών

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1.Ιστορική αναδρομή Οι Σχολικές Επιτροπές (Σ.Ε) αντικατέστησαν τις λεγόμενες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες λειτούργησαν από το 1931 με το Ν.5019/1931 μέχρι την ψήφιση του ν.1566/85. Με το άρθρο 52 του ν.1566/85 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές και στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το …

Σχολικό Κυλικείο

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των Κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11927/Δ4 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 242/9-2-2004) Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν: α) Ιδιώτες και δημοτικά …

Υποβολή φορολογικής δήλωσης απο τις σχολικές επιτροπές

  Σύμφωνα με το με αριθμ.1019325/10265/Β0012/12-3-2004 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οι Σχολικές Επιτροπές ως δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, έχουν όμως υποχρέωση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων …

Leave a Reply

Your email address will not be published.