Κεφάλαιο ΙΔ’ Όργανα λαικής συμμετοχής

Άρθρο 48 Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), που εισηγείται στην κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παιδείας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και λαϊκής επιμόρφωσης, όπως:

α) Για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών εκπαιδευτικής πολιτικής. β) Για την προσαρμογή του περιεχομένου της εκπαίδευσης στους στόχους και το πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. γ) Για τη διάρθρωση της εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό των επαγγελματικών εξειδικεύσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής και της παραγωγικότητας. δ) Για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. ε) Για την ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής και της ειδικής αγωγής. στ) Για την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της λαϊκής επιμόρφωσης. ζ) Για τη χάραξη κατευθύνσεων δραστηριότητας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας. η) Για κάθε άλλο σχετικό θέμα που ζητεί τη γνώμη του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2. Το ΕΣΥΠ αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Εθνικής Παιδείάς και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού, ε) έναν εκπρόσωπο τον Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Νέας Γενιάς και έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού για θέματα Αθλητισμού, θ) έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή και αναγνωρίζεται ως κόμμα από τον κανονισμό της, ι) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, ιβ) έναν εκπρόσωπο του ΠΙ,. που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, ιγ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ιδ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ιε) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας, ιστ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ); ιζ) από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ιη) έναν εκπρόσωπο της συνομοσπονδίας γονέων του άρθρου 53, ιθ) από έναν εκπρόσωπο των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών, κ) ένα μέλος του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ), κα) ένα μέλος του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ); κβ) από ένα μέλος των ΣΠΕ, ΣΔΕ και ΣΕΑ, κγ) από έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ) και της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΣΕΕ), κδ) έναν εκπρόσωπο του κεντρικού συλλογικού οργάνου της λαϊκής επιμόρφωσης, κε) έναν εκπρόσωπο του διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και έναν εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), κστ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΕΣΥΠ, μπορεί να μεταβάλλεται η συγκρότηση του συμβουλίου αυτού.

4. Η γραμματεία του ΕΣΥΠ αποτελείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο και από τους εκπροσώπους στο συμβούλιο των ΣΑΠ, ΣΤΕ, ΣΠΕ, ΣΔΕ και του κεντρικού συλλογικού οργάνου της λαϊκής επιμόρφωσης. Η γραμματεία του ΕΣΥΠ καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του. Η διοικητική μέριμνα και η κάθε μορφής εξυπηρέτηση του έργου , του ΕΣΥΠ ανατίθεται σε διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση του Υπουργού.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΥΠ και της γραμματείας του, η γραμματειακή τον υποστήριξη, η θητεία των μελών του, ο τρόπος υλοποίησης των προτάσεών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται, εκτός από τις αναγκαίες κατά περίπτωση ομάδες εργασίας και επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του ΕΣΥΠ και η συγκρότηση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιδείας με συμμετοχή προσώπων που έχει αναγνωριστεί γενικότερα το πνευματικό και κοινωνικό τους έργο και η -προσφορά τους στην παιδεία. Η επιτροπή υποβοηθεί το ΕΣΥΠ για τη διατύπωση των εισηγήσεών του στα θέματα των στοιχείων α’, β’ και γ’ και σε εξαιρετικής σημασίας θέματα του στοιχείου η’ της παραγράφου 1.

6. Η σύνθεση του ΕΣΥΠ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προτάσεις των υπουργείων και των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό. Το ΕΣΥΠ λειτουργεί μόνιμα με όσα μέλη του έχουν οριστεί.

Άρθρο 49 Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας 1. Σε κάθε νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομαρχιακή επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού, ζ) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού, η) εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού, θ) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων των μαθητών, ι) εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), ια) εκπρόσωπο του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας {ΔΟΕ), ιβ) εκπρόσωπο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής; Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΛΤΕΕ), μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΕ), ιγ) εκπρόσωπο του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, ιδ) έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης, ιε) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), ιστ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα. 2. Στους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότεροι σύλλογοι δασκάλων ή περισσότερες ενώσεις καθηγητών, που μετέχουν στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΑΤΕΕ), οι εκπρόσωποί τους ορίζονται με απόφαση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του οικείου νομάρχη.

3. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να καλούνται, από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκθέσουν τις απόψεις τους.

4. H Νομαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στο νομαρχιακό συμβούλιο. και το νομάρχη, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, θέματα παιδείας όπως: οργάνωσης βιβλιοθηκών, σεμιναρίων γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, κατανομής πιστώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και λαϊκής επιμόρφωσης που σχετίζονται με την εκπαίδευση και για τα οποία εισηγείται εκπρόσωπος της ΝΕΛΕ, και γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων του νομού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας, η οργάνωση της γραμματείας τους, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υλοποίησης των εισηγήσεών τους, η λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. Με απόφαση του νομάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν να ορίζονται, ως μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έως δύο εκπρόσωποι μαζικών φορέων ή οργανώσεων του νομού.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να τροποποιείται η συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας.

8. Οι εισηγήσεις των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας που αναφέρονται σε γενικά θέματα παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών υποβάλλονται και στο ΕΣΥΠ.

9. Σε κάθε επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο συνίστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1416/ 1984 (ΦΕΚ 18), λειτουργεί επαρχιακή επιτροπή παιδείας που αποτελείται από:

α) τον έπαρχο ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) τον προϊστάμενο του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) τον προϊστάμενο του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) εκπροσώπους των φορέων με στοιχεία στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1 που τυχόν λειτουργούν στην έδρα της επαρχίας ή εκπροσωπούν στην επαρχία τους αντίστοιχους φορείς νομαρχιακού επιπέδου. Η επαρχιακή επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του επάρχου. Για τα λοιπά θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των επαρχιακών επιτροπών παιδείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 50 Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας 1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδέυσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και. στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδέυσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τον, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

Άρθρο 51 Σχολικά συμβούλια ( Τροποποιημένο από το άρθρο 2 του Ν. 2621/1998 ΦΕΚ 136Α – Προστέθηκαν οι παράγραφοι 5 και 6) 1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.

2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.

3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων, αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.

5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 52 Σχολικές επιτροπές 1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο συγκροτείται σχολική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων των μαθητών του σχολείου, το διευθυντή του σχολείου και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων σε ένα διδακτήριο συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή που αποτελείται από τον εκπρόσωπο του δήμου ή κοινότητας, από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων των μαθητών κάθε σχολείου, τους διευθυντές των σχολείων και από έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Έργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό και γενικότερα η ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τον, καθώς και αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος αυτοί Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται συμμετοχή και άλλων προσώπων στη σχολική επιτροπή, όταν αυτή αποφασίζει για την ανάθεση λειτουργίας των κυλικείων.

3. Η σχολική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, με τη οποία ορίζεται και ο πρόεδρος. Σε κοινότητες που λειτουργεί ένα μόνο σχολείο, τα καθήκοντα της σχολικής επιτροπής ασκεί η κοινοτική επιτροπή παιδείας. Η σχολική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες.