Απουσίες μαθητών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ Π.Δ. 485 / 1983 ( ΦΕΚ. 184α ), 246 / 1998 ( ΦΕΚ. 183 / 98 ), Π.Δ. 94 / 99 , ΠΔ, 86 / 2001

1.       Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ.Ε. χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων  καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2.       ΕΠΑΡΚΗΣ   χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

Α)      Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος. δεν υπερβαίνει τις εξηντατέσσερις  ( 64 ) ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό  τους  λόγο.   

Β)      Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις ( 114 ), από τις οποίες οι πάνω από 64 είναιδικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται. σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε  έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (ΓΜΟ), όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων  βαθμών στο Γυμνάσιο  διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

Γ)      Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ, 6εδΔ του άρθρου Ι του Π.Δ. 294/1980

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής  προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

3.    ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ   χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) απουσίες  και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη   φοίτηση στην ίδια τάξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1.       Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του  μαθητή ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερo κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

2.       Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) συνεχών- ημερών λόγω ασθενείας η άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφo σημείωμα τoυ κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις  απουσίες το πολύ (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος .  

3.       Aν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δυο (2) συνεχείς ημέρες ο κηδεμόνας του οφείλει, να. προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10)  ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματoς ή οποιουδήποτε  ιδιώτη γιατρού , που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.

4.       Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί ο μαθητής να απουσιάσει από το σχολείο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (είτε μια διδακτική ώρα  είτε για μια ημέρα ) θα πρέπει , ο κηδεμόνας του μαθητή να ενημερώνει το Σχολείο για την επικείμενη απουσία την ίδια ημέρα της απουσίας.  Στη συνέχεια η δικαιολόγηση της απουσίας αυτής θα γίνεται ως ανωτέρω .

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών:

Α)      Όταν πραγματoπoιoύvται σε ώρα του ημερήσιου προγράμματος μεμoνωμένες ή συνεχείς ή την πρώτη ώρα. Τις απουσίες αυτές μπορεί να δικαιολογήσει, ο Διευθυντής-του Σχολείου όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι αντικειμενικοί. Πρέπει να τονισθεί ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής  απουσιάζει  όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου.

Β)      Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο. Θα πρέπει να σας τovίσoυμε ότι ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία, «επαρκή» τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος .